Final step

Register to
Young Lions 2018!

Discover new categories – Young Marketers and PR!
Registration to the competition

Young Lions 2018

Before registration, we recommend preparing all the necessary documents. When you have questions or are you in doubts, contact Barbara (barbora@lionhearted.cz) or Rene (rene@lionhearted.cz). You can also directly call Rene (+420 603 255 509).

You must fill in all the details of the application.

Billing data

The official data of the company/person – correct billing address and IČ/DIČ numbers.


Contact info

Contact information for each team member including their mobile phone numbers and emails we can access them before and during the competition.


Scanned ID cards or passports

Scan the documents for each team member – we just need a page with the date of birth as the proof of age.Important

Data filled in the registration form under “Registration” is used for billing purposes. Please check carefully the information accuracy â�� you cannot change it later. You can register multiple teams in this form. Just click the plus sign in the green circle the plus sign in the green circle at the lower right corner of the form to add other team.

Registration

Fill in all information about the company registering the team(-s) for the purpose of invoicing.
First Name
Last Name
Name and surname for billing purposes
Company name:
Position:
Street:
City:
Zip code:
I� (identification number):
If you have no IÄ� fill in “no IÄ�”
DI� (VAT number):
If you have no DIÄ� fill in “no DIÄ�”
Phone:
e-mail:

Team members

Fill in the information about both members of the team. If you want to register more teams, please click the plus sign in the green circle at the lower right corner of the form and other part of the form will appear.
Category
Select category
Category price
Price for selected category without VAT
0.00CZK

1st member

First Name
Last Name
Company name:
Position:
Phone:
e-mail:
Date of Birth:
born on or after 22 June 1987
Document
Please upload the scan of ID card or passport where is competitor’s date of birth. You can hide number of the document of safety reasons. Max file size must be 1MB format jpg, jpeg or png.
Upload your documents…

2nd member

First Name
Last Name
Company name:
Position:
Phone:
e-mail:
Date of Birth:
born on or after 22 June 1987
Document
Please upload the scan of ID card or passport where is competitor’s date of birth. You can hide number of the document of safety reasons. Max file size must be 1MB format jpg, jpeg or png.
Upload your documents…
Total without VAT 0.00CZK
Total with VAT 0.00CZK

Statement

ZávaznÄ� pÅ�ihlaÅ¡uji tým/-y do národního kola soutÄ�že Young Lions 2018, která se koná ve dnech 13. – 20. 4. 2018 v Praze a zavazuji se zaplatit úÄ�astnický poplatek 8.600,- KÄ� bez DPH za každý pÅ�ihlášený tým. ZároveÅ� prohlaÅ¡uji, že jsem se seznámil(-a) a souhlasím se soutÄ�žním Å�ádem.
V souladu se zákonem �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údajů, rovn�ž ud�luji souhlas spole�nosti Lionhearted s.r.o., I�: 049 05 300, se sídlem B�lehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, se zpracováním, shromaž�ováním a uchováváním osobních údajů obsažených v p�ihlášce a dále svých údajů sd�lených Vyhlašovateli v průb�hu sout�že, a to k jejich za�azení do databáze Vyhlašovatele a jejich následnému zpracování pro ú�ely vyhodnocení sout�že, zve�ejn�ní výsledků sout�že, pro marketingové a PR ú�ely Vyhlašovatele, a to v�etn� zasílání obchodních sd�lení prost�ednictvím elektronických prost�edků dle zákona �. 480/2004 Sb., o n�kterých službách informa�ní spole�nosti a o zm�n� n�kterých zákonů ve zn�ní pozd�jších p�edpisů, a k prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto ú�ely, a to na dobu neur�itou s tím, že k t�mto údajům mohou být p�i�azeny i další údaje. Jsem si v�dom svých práv stanovených v § 12 a § 21 zákona o ochran� osobních údajů, tedy zejména práva požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, jakož i požádat o vysv�tlení �i nápravu v p�ípad�, že zjišt�ní nebo podez�ení, že Vyhlašovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.