Skip links

Soutěžní řád

Young Lions 2023

Preambule

Poslání a cíl soutěže

Young Lions je prestižní soutěž a tréninkový program pro mladé profesionály do 31 let zabývajících se komunikací značek, který rozvíjí jejich touhu a schopnost vydávat ze sebe to nejlepší a tvořit excelentní komunikační řešení.

Young Lions rozvíjí kreativní myšlení a klíčové schopnosti a dovednosti potřebné pro špičkové profesionály v oboru. Nabízí příležitost k růstu lidem ze všech typů agentur, freelancerů i zadavatelů reklamy v pěti kategoriích – Digital, Marketers, Media, PR a Print. Díky svému praktickému formátu přináší jedinečný sebepoznávací a seberozvojový zážitek. Účastnící vytvoří dvoučlenné týmy, které dostanou zadání vytvořit návrh kampaně, obvykle zaměřené na charity, neziskové organizace nebo všeobecně prospěšné myšlenky či CSR programy, a mají 24 hodin na jeho zpracování a odevzdání. Jejich úkolem je přijít s co nejoriginálnějším (kreativním) řešením a následně ho v pěti minutách prezentovat odborné porotě. Porota vybere vítěze a v rámci Feedback sessions, porotci probírají, na základě čeho vybrali vítěze a jsou připraveni rozebrat každou práci s každým účastníkem se záměrem umět lépe kreativně i kriticky přemýšlet.

  1. Vyhlašovatel a orgány soutěže

1.1   Vyhlašovatelem soutěže je společnost Lionhearted s.r.o., IČ: 049 05 300, se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jako „Lionhearted“ nebo „Vyhlašovatel“), která je oficiálním reprezentantem festivalu Cannes Lions v České republice a vydává tento soutěžní řád jako závazný rámec soutěže. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že Vyhlašovatel může tento soutěžní řád jednostranně měnit. V takovém případě je změna účinná okamžikem zveřejnění na internetových stránkách Vyhlašovatele – www.younglions.cz.

1.2   Pro účely tohoto soutěžního řádu se pod níže uvedenými pojmy rozumí:

 1. a) Vyhlašovatel: společnost Lionhearted s.r.o., IČ: 049 05 300, se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2; korespondenční adresa Mánesova 1602/56, 120 00 Praha 2 – Vinohrady;
 2. b) Soutěž: národní kolo soutěže Young Lions 2023;
 3. c) Soutěžní tým: dvě do soutěže přihlášené osoby (soutěžící), kteří se účastní soutěže za podmínek stanovených tímto soutěžním řádem;
 4. d) Soutěžící: člen soutěžního týmu, za něhož přihlašovatel uhradí poplatek specifikovaný v odst. 5.1 tohoto soutěžního řádu;
 5. e) Soutěžní kategorie: kategorie, ve kterých se soutěží, tj. kategorie Digital, Marketers, Media, PR a Print;
 6. f) Zadání: brief (úkol), který je soutěžnímu týmu přidělen ke zpracování;
 7. g) Briefing session: proces přidělení briefu ke zpracování soutěžícím;
 8. h) Soutěžní práce: zpracované zadání na základě briefu, které soutěžní tým samostatně vytvoří a odevzdá ve stanoveném termínu;
 9. i) Vítězný tým: soutěžní tým, který se umístil v dané soutěžní kategorii na prvním místě, a jehož členové dosahují požadované úrovně znalosti anglického jazyka;
 10. j) Orgány soutěže: organizační výbor a odborné poroty pro jednotlivé soutěžní kategorie.

1.3   Vyhlašovatel soutěže jmenuje orgány soutěže, kterými jsou organizační výbor a odborné poroty v jednotlivých kategoriích.

1.4   Organizační výbor zajišťuje průběh soutěže a doprovodných aktivit. Organizační výbor zejména posuzuje, zda jsou přihlášené týmy řádně přihlášeny a dohlíží na průběh soutěže (dle tohoto soutěžního řádu), a dále zejména rozhoduje o případné diskvalifikaci soutěžního týmu nebo jednotlivých soutěžících ze soutěže, pokud soutěžní tým nebo soutěžící nesplňuje podmínky stanovené tímto soutěžním řádem. V případě diskvalifikace jednoho ze soutěžících může druhý soutěžící v soutěži pokračovat, pokud bude mít k dispozici náhradníka, který bude splňovat podmínky stanovené tímto soutěžním řádem. Organizační výbor si může k rozhodování vyhradit i jiné věci, které nejsou výslovně stanoveny tímto soutěžním řádem.

1.5   Odbornou porotu tvoří prezident poroty a zpravidla další čtyři porotci, tj. porotu celkem tvoří pět členů. Porota se zabývá vlastním hodnocením soutěžních prací v dané kategorii. Porotci vykonávají pro vyhlašovatele hodnocení jednotlivých soutěžních prací.

1.6   Prezident odborné poroty se podílí na tvorbě zadání (briefu), který je až do okamžiku zadání tajný, a to jak ve vztahu k soutěžícím, tak ve vztahu k ostatním členům poroty, a podílí se rovněž na briefing session. Prezident poroty dále reprezentuje porotu, řídí její zasedání a po poradě s ostatními členy poroty stanoví způsob a kritéria hlasování a řídí jeho průběh.

1.7   Za účelem zajištění transparentnosti soutěže vyhlašovatel zajistí, že jména členů jednotlivých porot, jakož i jména členů organizačního výboru, budou nejpozději do 17. 3. 2023 zveřejněna na webových stránkách soutěže www.younglions.cz.

  1. Soutěžící týmy a soutěžní kategorie

2.1   Do soutěže se mohou v jednotlivých soutěžních kategoriích přihlásit dvoučlenné soutěžní týmy se soutěžícími ve věku  31 let a méně (narozeni 23. 6. 1992 a později).

2.2   Soutěží se v následujících soutěžních kategoriích:

Digital – soutěžní kategorie určená pro kohokoli, kdo pracuje v oblasti tvorby digitálních strategií (zejména strategy planner, content marketing manager, social media manager, PPC specialist, web designer/technologist nebo copywriter) včetně freelancerů či zadavatelů reklamy;

Marketers – soutěžní kategorie vhodná pro kohokoli, kdo pracuje v oblasti tvorby komunikačních strategií u zadavatelů reklamy (zejména brand /product management, communication/media management). V této kategorii není dovoleno soutěžit soutěžícím zaměstnaným v reklamních agenturách či freelancerům;

Media – soutěžní kategorie vhodná pro kohokoli, kdo pracuje v oblasti tvorby komunikačních strategií (zejména strategy/communication/media planning, idea making, account management, media buying, market analyst/researcher nebo account planning) včetně freelancerů či zadavatelů reklamy;

PR – soutěžní kategorie vhodná pro kohokoli, kdo pracuje v oblasti PR (zejména strategy/media planning, account management, communications and PR management) včetně freelancerů či zadavatelů reklamy;

Print – soutěžní kategorie určená pro kohokoli, kdo pracuje v oblasti tvorby reklamních sdělení (zejména idea making, creative directing, art directing nebo copywriting) včetně freelancerů či zadavatelů reklamy;

2.3   Soutěžící se rekrutují primárně z komunikačních, digitálních, mediálních a PR agentur a ze zadavatelů. Soutěžit mohou i OSVČ v oboru marketing a komunikace, tzv. freelanceři. Soutěžní týmy mohou být vytvořeny účelově pouze pro tuto soutěž bez ohledu na společnost, pro kterou pracují.

2.4   Množství soutěžních týmů vyslaných z jedné společnosti není nijak omezeno.

2.5  Jeden soutěžní tým, příp. jeho soutěžící, je oprávněn soutěžit v jedné soutěžní kategorii.

2.6   Vyhlašovatel si vyhrazuje právo určit maximální počet týmů účastnících se v jednotlivých soutěžních kategoriích. Dále si vyhrazuje právo zrušit soutěžní kategorii v případě malého počtu přihlášených soutěžních týmů, zpravidla při počtu méně než patnácti týmů v dané soutěžní kategorii.

  1. Porota a způsob hodnocení

3.1   O pořadí soutěžních týmů v každé soutěžní kategorii rozhoduje odborná porota. Pro každou soutěžní kategorii je sestavena samostatná porota, která posoudí soutěžní práce a vybere vítězný tým.

3.2   Průběh soutěže v každé soutěžní kategorii je následující:

Den 1 – briefing session – Soutěžní týmy se setkají a vyslechnou zadání (briefy). Zadání jsou přitom do konání briefing session utajena. Zadání jsou zpravidla tematicky zaměřena tak, aby jejich cílem byla propagace či podpora charitativní organizace nebo všeobecně prospěšné myšlenky.

Den 1 – zpracování zadání – soutěžní týmy pracují samostatně (nikdo jim nesmí pomáhat) dle jejich uvážení z hlediska místa i způsobu. Při zpracovávání zadání mohou soutěžní týmy využít přístup do fotobanky určené Vyhlašovatelem případně vlastní obsah (fotografie, hudba, video). Veškerý obsah fotobanky je soutěžícím zpřístupněn výhradně pro účely zpracování zadání v soutěži a nejsou oprávněni její obsah využívat pro jakékoli jiné účely.

Den 2 – povinné odevzdání soutěžní práce:

v kategorii Digital – soutěžní prací je prezentační board  integrované komunikační strategie v digitálních médiích v anglickém jazyce;

v kategorii Marketers – soutěžní prací je prezentace nového produktu/služby a písemné zdůvodnění v anglickém jazyce;

v kategorii Media – soutěžní prací je prezentace inovativní komunikační strategie a písemné zdůvodnění v anglickém jazyce;

v kategorii PR – soutěžní prací je prezentace kreativní PR kampaně a písemné zdůvodnění v anglickém jazyce.

v kategorii Print – soutěžní prací je tiskový inzerát a písemné zdůvodnění v anglickém jazyce.

Každý soutěžní tým je povinen odevzdat soutěžní práci v průběhu Dne 2, a to nejpozději do hodiny určené organizačním výborem. Čas odevzdání soutěžních prací bude stanoven v podrobných informacích, které soutěžící obdrží v dostatečném předstihu před konáním soutěže.

Den 3 – rozhodování odborné poroty a následné vyhlášení vítězných týmů jednotlivých soutěžních kategorií.

– povinná prezentace (pro soutěžní kategorie Marketers, Media, Digital a PR) – prezentace probíhá v angličtině. Každý soutěžní tým má 5 minut na prezentaci strategie a posléze následuje 5 minut pro dotazy odborné poroty;

3.3   Jednotlivé soutěžní týmy pracují v průběhu soutěže samostatně, tj. bez podpory dalších osob či společností/organizací, v nichž soutěžící pracují. Každý soutěžní tým je povinen předložit své vlastní (originální) řešení zadání (briefu). Jednou z hlavních podmínek pro vítězství v jednotlivé soutěžní kategorii je soutěžní práce, která se svým zpracováním co nejvíce blíží specifikům zadání.

3.4   V každé soutěžní kategorii rozhodne odborná porota vždy o vítězném týmu a zpravidla i o umístění jiných soutěžních týmů na místě druhém a třetím. O dalším pořadí v soutěži se nerozhoduje. Druhé a třetí místo v soutěžní kategorii může být rovněž uděleno i více soutěžním týmům. Porota může udělit také jedno či více čestných uznání (tzv. Honorary mention).

3.5   V soutěžních kategoriích Marketers, Media, Digital a PR udělí při hodnocení příslušní porotci odborné poroty jednotlivým soutěžním pracím dle vlastního volného uvážení 3 body, 2 body a 1 bod, a to v závislosti na pořadí, které soutěžním pracím navrhují (1. místo 3 body, 2. místo 2 body, 3. místo 1 bod). Následně se přidělené body sečtou a výsledné pořadí bude sloužit k diskuzi Odborné poroty. Jako vítězný tým bude určen ten tým, jehož práce získala nejvíce bodů. V případě, že zvítězí více soutěžních týmů (shodné bodové hodnocení na prvním místě v soutěžní kategorii), vítězný tým je z těchto týmů určen prostou většinou hlasů porotců, při rovnosti hlasů nebo jiné nemožnosti určení vítězného týmu je vítězný tým vybrán losem.

3.6   V soutěžní kategorii Print rozhoduje odborná porota dle vlastního volného uvážení tak, že po poradě vždy vybere vítězný tým a zpravidla rozhodne o soutěžním týmu na místě druhém a třetím. Druhé i třetí místo může být rovněž sdílené. Odborná porota o umístění soutěžních týmů společně diskutuje a následně hlasuje, přičemž vítězný tým je určen prostou většinou hlasů porotců, při rovnosti hlasů je vítězný tým vybrán losem.

3.7  Vítězný tým a týmy na druhém a třetím místě z každé kategorie získají možnost účasti na Winners campu. Vítězný tým v kategorii, která má hlavního partnera (Main Partner), získává možnost účasti ve světové soutěži Young Lions a festivalu Cannes Lions.

  1. Podmínky účasti a způsob přihlášení do soutěže

4.1   Přihlašovatelem soutěžních týmů do soutěže může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba, zejména mediální, reklamní, digitální nebo PR agentura, zadavatel či samotní soutěžící.

4.2   Do soutěže se mohou přihlásit jen takové dvoučlenné soutěžní týmy, ve kterých oba členové dosahují nejvýše věku 31 let (včetně), a to v době ke dni ukončení mezinárodního festivalu Cannes Lions pro daný rok. Pro rok 2023 to znamená, že soutěžící musí být narozeni 23. 6. 1992 a později. Podmínkou účasti v soutěži je výborná znalost anglického jazyka mluvenou i písemnou formou. Úroveň znalosti anglického jazyka bude v soutěžních kategoriích Marketers, Media, Digital a PR prověřena ze soutěžních prací ve formě zpracovaných prezentací. Organizační výbor si tímto vyhrazuje pravomoc rozhodnout o úrovni znalosti anglického jazyka soutěžících.

4.3   Přihláška obsahuje:

Přihlašovatel soutěžního týmu:

jméno, příjmení, název firmy, pracovní pozice, e-mail, telefon, název, adresa, IČ, DIČ;

  1. člen přihlášeného týmu:

jméno, příjmení, název společnosti, pracovní pozice, pracovní e-mail, soukromý email, telefon, datum narození, doklad o věku (kopie nebo scan pasu nebo občanského průkazu);

  1. člen přihlášeného týmu:

jméno, příjmení, název společnosti, pracovní pozice, pracovní e-mail, soukromý email, telefon, datum narození, doklad o věku (kopie nebo scan pasu nebo občanského průkazu).

4.4   Jeden přihlašovatel může přihlásit libovolný počet soutěžních týmů do kterékoliv kategorie.

4.5   Přihlášený soutěžní tým bude do soutěže přijat za předpokladu, že přihlašovatel v daném termínu na internetových stránkách soutěže www.younglions.cz/registration vyplní úplně a pravdivě elektronickou přihlášku (v rozsahu na internetových stránkách uvedeném) a podle podmínek uvedených v tomto soutěžním řádu. Po vyplnění přihlášky na internetových stránkách bude

– jednotlivým soutěžícím rozeslán e-mail s žádostí o potvrzení účasti soutěžících v soutěži. Jednotliví soutěžící jsou povinni svou účast v soutěži potvrdit obratem, nejpozději do 3. 3. 2023, a to odesláním odpovědi na takto zaslaný e-mail;

– přihlašovateli odeslán e-mail s výzvou k úhradě přihlašovacího poplatku, který je povinen zaplatit nejpozději do termínu uvedeného v článku 6 soutěžního řádu.

4.6   Odesláním e-mailů ze strany Vyhlašovatele dle předchozího odstavce vzniká soutěžícím právo na účast v soutěži a povinnost přihlašovatele zaplatit přihlašovací poplatek. Přihlašovatel zároveň s vyplněním přihlášky potvrzuje, že se seznámil s podmínkami soutěže, souhlasí se soutěžním řádem a že jím přihlášené týmy splňují všechna kritéria určená soutěžním řádem a zároveň prohlašuje, že je oprávněn soutěžící do soutěže přihlásit. Soutěžící odesláním potvrzovacího e-mailu potvrzují správnost přihlašovaných údajů, souhlas s obsahem tohoto soutěžního řádu a potvrzují, že jsou způsobilí se soutěže účastnit.

4.7   Přihlášené soutěžní týmy budou podrobně informovány o dalším průběhu a podmínkách soutěže v dostatečném předstihu před datem konání soutěže, a to prostřednictvím e-mailů uvedených v přihlášce.

  1. Poplatky

5.1   Poplatek za přihlášení 1 soutěžního týmu do 1 kategorie činí 13.600 Kč + zákonné DPH.

5.2   Organizační výbor má právo vyřadit ze soutěže ty soutěžní týmy, za které přihlašovatel neuhradí přihlašovací poplatek ve stanoveném termínu, nejpozději však do čtvrtku 13. 3. 2023 (včetně). Za úhradu se považuje připsání poplatku na účet vyhlašovatele soutěže, tj. bankovní účet č.4220391339/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

  1. Termíny
 • Otevření přihlášek: 30. 1. 2023
 • Warmup event Q&A (online): 21. 2. 2023
 • Warmup event Workshop (online): 7. 3. 2023
 • Uzávěrka přihlášek: 3. 3. 2023
 • Úhrada přihlašovacích poplatků: do 10. 3. 2023
 • Zadání (Brief) pro všechny soutěžní kategorie: 24. 3. 2023
 • Prezentace, porota a vyhlášení vítězů soutěžní kategorie Media (online): 27. 3. 2023
 • Prezentace, porota a vyhlášení vítězů soutěžní kategorie Digital (online): 28. 3. 2023
 • Prezentace, porota a vyhlášení vítězů soutěžní kategorie PR (online): 29. 3. 2023
 • Porota a vyhlášení vítězů soutěžní kategorie Print (online): 30. 3. 2023
 • Prezentace, porota a vyhlášení vítězů soutěžní kategorie Marketers (online): 31. 3. 2023
 • Awards & Networking Night: 3. 4. 2023
 • Winners camp (online): 26.-27.5.2023
  1. Závěrečná ustanovení

7.1     V případě, že organizační výbor rozhodne, že je soutěžní tým či soutěžící diskvalifikován ze soutěže, protože nesplňuje podmínky soutěžního řádu nebo nerespektuje jiná rozhodnutí organizačního výboru, nemá přihlašovatel právo na vrácení přihlašovacího poplatku.

7.2    Podání protestu – soutěžní tým nebo soutěžící je oprávněn vznést námitky proti průběhu soutěže, a to písemnou formou, nejpozději do sedmi dnů ode dne skončení soutěže, tj. ode dne 7. 4. 2023. Protest musí být doručen Organizačnímu výboru soutěže. Organizační výbor projedná protest do 14 dnů ode dne jeho doručení a soutěžní tým nebo soutěžícího informuje o přijatých opatřeních.

7.3       Přihlašovatel bere na vědomí a zavazuje se informovat příslušné osoby o tom, že Vyhlašovatel hodlá pořizovat obrazové a zvukové záznamy a umisťovat je v médiích (včetně internetu) a v propagačních a reklamních materiálech, a to po dobu min 8 let od slavnostního vyhlášení vítězů této soutěže. Soutěžící souhlasí s pořizováním, používáním a zveřejňováním fotografií a videozáznamů své osoby, příp. jiných zvukových či obrazových materiálů pořízených během soutěže dle věty předchozí a dávají Vyhlašovateli souhlas s jejich použitím způsobem a v rozsahu uvedeném výše. Soutěžní týmy, tj. oba soutěžící v rámci soutěžního týmu, se rovněž zavazují poskytnout Vyhlašovateli v této souvislosti vhodnou a nutnou součinnost, tj. vhodně participovat při pořizování fotografií, natáčení audio a videozáznamů, apod. Na základě neposkytnutí součinnosti dle věty předchozí může Vyhlašovatel nebo organizační výbor rozhodnout o vyloučení, resp. diskvalifikaci soutěžního týmu

7.4       V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý přihlašovatel za sebe a v zastoupení zúčastněných osob Vyhlašovateli, jakožto správci, souhlas se zařazením osobních údajů sdělených přihlašovatelem vyhlašovateli v průběhu soutěže, a to v rozsahu, jak jsou uvedeny odst. 4.3 tohoto soutěžního řádu (dále jako „údaje“), do databáze vyhlašovatele s jejich následným zpracováním, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely Vyhlašovatele, a to včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Přihlašovatel bere na vědomí, že on i soutěžící mají práva stanovená v § 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, tedy že zejména mohou požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, jakož i požádat o vysvětlení či nápravu v případě, že zjistí nebo se domnívají, že Vyhlašovatel provádí zpracování jejich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem.

7.6    Vyhlašovatel je oprávněn soutěž kdykoli zrušit.

7.7    Soutěžící tímto udělují Vyhlašovateli souhlas k bezúplatnému užití všech svých soutěžních prací, a to pro účely propagace činnosti Vyhlašovatele a propagace jiných Vyhlašovatelem pořádaných soutěží, přičemž časový a územní rozsah tohoto oprávnění není omezen. Soutěžící dále udělují souhlas k bezúplatnému užití všech soutěžních prací organizacemi (společnostmi), jejichž propagace byla předmětem soutěžních prací, přičemž časový a územní rozsah tohoto oprávnění není omezen. Soutěžící jsou povinni respektovat při zpracování soutěžní práce práva třetích osob, zejména práva autorská a jiná práva duševního vlastnictví. Soutěžící v této souvislosti odpovídají Vyhlašovateli, jakož i dotčeným třetím osobám za případná jimi způsobená porušení či ohrožení práv třetích osob (např. autorské právo, obchodní tajemství atd.) v souvislosti s účastí v soutěži či zpracováním soutěžní práce.

7.8    Soutěžící, který se do soutěže přihlásil mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření, a to i bez udání důvodu, na základě jednoznačného prohlášení učiněného prostřednictvím vzorového formuláře, který je dostupný na internetových stránkách Vyhlašovatele a/nebo prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu Lionhearted s.r.o., Mánesova 1602/56, Vinohrady, 120 00 Praha 2

7.9   Ust. § 1753 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije.

V Praze dne 29. 1. 2023

Explore
Drag